• ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  အမှတ် ၁၀၁-၁၀၃၊

  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊

  ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊

  ရန်ကုန်မြို့။

 • ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး

  မင်းနန္ဒာလမ်း၊မြေတိုင်းရပ်ကွက်(၆/အေ) ၄၃၁၊

  မြေကွက်အမှတ်(၁/အေ/က)၊

  ဒေါပုံမြို့နယ်။

 • ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး

  မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၂၀-အေ)၊ ၄၃၁၊

  မြေကွက်အမှတ် -၂(အေ-၁)ခရေပင်လမ်း၊

  လမ်းမတော်မြို့နယ်။

 • ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး

  အောင်ဇေယျလမ်းနှင့်တိုင်းရုံးလမ်းထောင့်၊

  မြို့သစ်အလယ် ရပ်ကွက်၊

  သန်လျင်မြို့နယ်။

 • ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး

  အမှတ်(၁၀)၊ဗဟိုလမ်း၊

  ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊

  အင်းစိန်မြို့နယ်။ .