ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

 ရှေ့နေလိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များ

           ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်လက်အောက်ရှိ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ် တရားရုံးများမှ တရားသူကြီးများ၊ တရားရေးအရာရှိများ၊ တရားရုံးဝန်ထမ်းများ၏ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေလျှောက်ထားမှု နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာတင်ပြပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှ စုစည်းပြီး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ တင်ပြပေးပို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

                အထက်ပါလျှောက်လွှာနှင့်အတူ

()     အထက်တန်းပညာစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

()   ဥပဒေဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ဥပဒေဘွဲ့၊မှတ်ပုံတင်ရှေ့နေ/အထက်တန်းရှေ့နေ/စာမေးပွဲအောင် လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

()     အလုပ်သင်ပြီးဆုံးကြောင်းထောက်ခံစာ

()     အကျင့်စာရိတ္တအတွက်ထောက်ခံသူ()ဦး၏ထောက်ခံစာ

()     အလုပ်အကိုင်မရှိကြောင်းကျမ်းကျိန်လွှာ

()     အလုပ်သင်ဆင်းစဉ်က လက်ခံကြောင်း ဤရုံးမှ အကြောင်းကြားစာ

()     တာဝန်ခံကတ်ပြားကို ထုတ်ယူရန် အထူးကပ်ခေါင်းကပ်ရန်

()     နိုင်ငံတော်စိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

()     တိုက်ပုံအနက်ဖြင့် လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ()ပုံ

(၁၀)   မိသားစုသန်းခေါင်စာရင်းမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

          (၁၁)   ရပ်ကွက် နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်းတို့ ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။