၂၀၁၈ ခုနှစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအမှုများ၏စီရင်ချက်များ

စဉ် အယူခံ မူလ
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် ခရိုင်တရားရုံး
၁။ တထူးယူ ၂၄/၂၀၁၇ တယူ ၅၂၇/၂၀၁၅ ရန်ကုန် တပယူ ၃၃၈/၂၀၁၄   ရန်ကုန်အနောက် မကြီး ၃၇၈/၂၀၁၃
၂။ တယူ ၂၉၂/၂၀၁၇ ရန်ကုန် တပယူ ၃၉/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အနောက် မကြီး ၁၂၃၆/၂၀၁၁
၃။ တယူ ၅၀၁/၂၀၁၇ ရန်ကုန် တပယူ ၁၆၈/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အနောက် မကြီး ၈၅/၂၀၁၁
၄။ တယူ ၅၀၆/၂၀၁၇   ရန်ကုန် မကြီး၂၆၆၀/၂၀၁၁  
၅။ တယူ ၇၉၂/၂၀၁၇ ရန်ကုန် တပယူ ၁၅၅/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အရှေ့ မကြီး ၃၁၈/၂၀၁၁
၆။ တယူ ၅၄/၂၀၁၈ ရန်ကုန် တပယူ ၂၀၅/၂၀၁၆   ရန်ကုန်အနောက် မကြီး ၁၃၂/၂၀၁၂