ဒေသန္တရဥပဒေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမား ဥပဒေ 2013-09-24
2 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ 2013-04-10
3 ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ 2013-04-08
4 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ 2014-04-05
5 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲ‌ဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ 2012-12-03
6 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 2012-04-26
7 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ 2012-03-29
8 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ 2012-02-27
9 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ 2012-02-21
10 ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ 2012-02-21