တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်သင်းသင်းနွဲ့

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်သင်းသင်းနွဲ့ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်စန္ဒာသွယ်

တရားသူကြီး ဒေါ်စန္ဒာသွယ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးအောင်နိုင်

တရားသူကြီး ဦးအောင်နိုင်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်စိုးခက်ခက်

တရားသူကြီး ဒေါ်စိုးခက်ခက်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ချိုမာလာ

တရားသူကြီး ဒေါ်ချိုမာလာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးညိုထွန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးညိုထွန်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးကျော်စွာငြိမ်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးကျော်စွာငြိမ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ထားထား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်ထားထားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှစ၍

Read More