တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်စန္ဒာသွယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်စန္ဒာသွယ်ကို

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်စိုးခက်ခက်

တရားသူကြီး ဒေါ်စိုးခက်ခက်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ချိုမာလာ

တရားသူကြီး ဒေါ်ချိုမာလာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးညိုထွန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးညိုထွန်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးကျော်စွာငြိမ်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးကျော်စွာငြိမ်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ထားထား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်ထားထားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှစ၍

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်နုနုခင်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်နုနုခင်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့မှစ၍

Read More