ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၅-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၉-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
2 (၂၉-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
3 (၂၂-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
4 (၁၅-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၈-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
5 (၈-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၂-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
6 (၁၈-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင်ကြားရန်ချိန်းဆိုထားသည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများကို (၂၀-၆-၂၀၂၄)ရက်နေ့၊ ဒုတိယခုံသို့ ရွှေ့ဆိုင်းပြင်ဆင်ချက်)
7 (၁-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၅-၇-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
8 (၂၄-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၈-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
9 (၁၇-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၁-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
10 (၃-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၇-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း (ပြင်ဆင်ချက်)