တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း

စဉ် ခေါင်းစဉ် စတင်မည့်ရက် ပိတ်မည့်ရက် ဒေါင်းလုတ်
1 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 2020-12-29 2021-01-12