၂၀၁၉ ခုနှစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအမှုများ၏စီရင်ချက်များ

စဉ်

အယူခံ

မူလ

ပြည်ထောင်စု
တရား လွှတ်တော်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်

ခရိုင် တရားရုံး

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်

ခရိုင် တရားရုံး

မြို့နယ်
တရားရုံး

 

၁။

တယူ ၁၀၅/၂၀၁၉
တယူ ၁၀၆/၂၀၁၉

ရန်ကုန်
တပယူ  ၃၅/၂၀၁၅

ရန်ကုန်
တပယူ  ၃၆/၂၀၁၅

   

ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး
၉၆၂/၂၀၁၁

 

 

၂။

တယူ ၁၇၃/၂၀၁၉

ရန်ကုန်
တပယူ ၁၂၂/၂၀၁၆

   

ရန်ကုန်
တောင် မကြီး ၁၆၀/၂၀၁၁

 

 

၃။

တယူ ၂၇၀/၂၀၁၉

   

ရန်ကုန်
မကြီး ၁၅၅/၂၀၁၈

   

 

၄။

တယူ ၃၅၈/၂၀၁၈

   

ရန်ကုန်
မကြီး  ၃၁/၂၀၁၇

   

 

၅။

တပြင် ၁၈၃/၂၀၁၉

   

ရန်ကုန်
မကြီး ၁၂၉/၂၀၁၈

   

 

၆။

တယူ ၃၈၉/၂၀၁၈

   

ရန်ကုန်
မကြီး ၆၁/၂၀၁၇

   

 

၇။

တယူ ၄၄၄/၂၀၁၈

   

ရန်ကုန်
မကြီး  ၃၃/၂၀၁၆

   

 

၈။

တယူ ၆၉၅/၂၀၁၈

ရန်ကုန်
တပယူ ၅၁၃/၂၀၁၆

   

ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး ၄၈၇/၂၀၁၄

 

 

၉။

တယူ ၆၉၇/၂၀၁၈

ရန်ကုန်
တပယူ ၅၅၁/၂၀၁၆

   

ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး
၁၂၀၉/၂၀၁၁

 

 

၁၀။

တယူ ၇၂၄/၂၀၁၈

   

ရန်ကုန် မကြီး ၆၀/၂၀၁၇

   

 

၁၁။

တယူ ၈၈၁/၂၀၁၈

ရန်ကုန်
တပယူ ၃၆၂/၂၀၁၇

   

ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး ၂၇၂/၂၀၁၄

 

 

                                                                                                                                                   ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်