၂၀၁၉ ခုနှစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအမှုများ၏စီရင်ချက်များ စာမျက်နှာ - ၂

စဉ်

အယူခံ

မူလ

ပြည်ထောင်စု
တရား လွှတ်တော်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်

ခရိုင် တရားရုံး

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်

ခရိုင် တရားရုံး

မြို့နယ်
တရားရုံး

၁၂။

       

ရန်ကုန်အရှေ့ မကြီး ၇၈၄/၂၀၁၆

 

၁၃။

       

ရန်ကုန်အရှေ့ မကြီး ၁၄၀/၂၀၁၈

 

၁၄။

       

ရန်ကုန်အရှေ့ မကြီး ၉၂/၂၀၁၉

 

၁၅။

         

သင်္ဃန်းကျွန်း မကြီး ၄/၂၀၁၉

၁၆။

         

သင်္ဃန်းကျွန်း မကြီး ၂၂/၂၀၁၉

၁၇။

   

ရန်ကုန် အနောက် မယူ ၇/၂၀၁၉

   

စမ်းချောင်း မကြီး ၁၆/၂၀၁၇

၁၈။

         

စမ်းချောင်း မကြီး ၂/၂၀၁၉

၁၉။

         

စမ်းချောင်း မကြီး ၆/၂၀၁၉

၂၀။

         

စမ်းချောင်း မကြီး ၁၁/၂၀၁၉

၂၁။

         

စမ်းချောင်း မကြီး ၁၃/၂၀၁၉

၂၂။

         

ကြည့်မြင်တိုင် မကြီး ၂၁/၂၀၁၆

၂၃။

         

ပန်းဘဲတန်း မကြီး ၃/၂၀၁၉

၂၄။

         

မရမ်းကုန်း မကြီး ၂၉/၂၀၁၆

၂၅။

         

မရမ်းကုန်း မကြီး ၆၃/၂၀၁၈

၂၆။

         

လသာ   မကြီး ၄/၂၀၁၈

၂၇။

         

လှိုင် မကြီး ၆/၂၀၁၉

၂၈။

         

လမ်းမတော် မကြီး ၈/၂၀၁၉