၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအမှုများ၏စီရင်ချက်များ

စဉ်

အယူခံ

မူလ

ပြည်ထောင်စု
တရား လွှတ်တော်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်

ခရိုင် တရားရုံး

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်
တရား လွှတ်တော်

ခရိုင်

တရားရုံး

မြို့နယ်
တရားရုံး

 

၁။

တယူ

၁၁၈/၂၀၁၉

   

ရန်ကုန် မကြီး
၃၈/၂၀၁

 

 

၂။

       

ရန်ကုန်
အနောက်
မကြီး ၆၁၉/၂၀၁