လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 ၂၂-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
2 ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
3 ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
4 ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
5 ၁၃-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
6 ၁၂-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
7 ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
8 ၈-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
9 ၇-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
10 ၆-၁၀-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ