လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 ၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
2 ၁၅-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
3 ၁၄-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
4 ၁၃-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
5 ၁၂-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
6 ၉-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
7 ၈-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
8 ၇-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
9 ၆-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
10 ၅-၇-၂၀၂၁ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ