သတင်းများ

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၃၀/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှ ခရိုင်တရားရုံးများသို့ လွှဲပြောင်း ပေးသည့် အမှုတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၃၀၀၀၀ ထိ တရားမမူလမှုများ ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၈-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၃၀/၂၀၂၀ အရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှ ခရိုင်တရားရုံးများသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် အမှုတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၃၀၀၀၀ ထိ တရားမမူလမှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။